ساعت کاری 09:00-17:00

تهران

موبایل : 09195904065 , 02156496172

شما می توانید پیام بانک پذیرنده را در این صفحه مشاهده نمایید 

در نظر داشته باشید در صورتی که پرداخت موفق نبود ولی مبلغ از حساب شما کسر گردید ، این مبلغ طی 72 ساعت به حساب شما باز خواهد گشت

                   نکته :

در صورتی که مبلغ فوق طی 72 ساعت باز نگشت به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه نمایید