وردپرس خود را روی این نوع هاست اجراء کنید

مفهوم سرعت و پشتیبانی را با ما درک کنید
 • هاست پایه

  • Disk Space = 3000 MB
   Bandwidth Limit = Unlimited
   Max FTP Accounts = 2
   Max Email Accounts = 5
   Max SQL Databases = 5
   Max Sub Domains = 5
   Max Parked Domains = 5
   Max Addon Domains = 5
  800,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • اقتصادی

  • Disk Space = 5000 MB
   Bandwidth Limit = Unlimited
   Max FTP Accounts = 2
   Max Email Accounts = 5
   Max SQL Databases = 5
   Max Sub Domains = 5
   Max Parked Domains = 5
   Max Addon Domains = 5
  1,200,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • المنتوری

  • Disk Space = 10000 MB
   Bandwidth Limit = Unlimited
   Max FTP Accounts = 2
   Max Email Accounts = 10
   Max SQL Databases = 10
   Max Sub Domains = 5
   Max Parked Domains = 5
   Max Addon Domains = 5
  2,000,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • فروشگاهی

  • Disk Space = 30000 MB
   Bandwidth Limit = Unlimited
   Max FTP Accounts = 5
   Max Email Accounts = 20
   Max SQL Databases = 20
   Max Sub Domains = 20
   Max Parked Domains = 20
   Max Addon Domains = 20
  3,500,000/سالیانه
  سفارش دهید